قیمت دستگاه خط تولید قند خشابی پرسی

خط تولید قند خشابی پرسی از نظر ساختار و قیمت با دستگاه های تولید قند حبه تفاوت چندانی ندارد. همانگونه که می دانید امروزه قند از شکر به شکل های مختلفی در می آید.

در میان عامه مردم با نام هایی نظیر قند حبه، کله، شمشی و حتی خشابی معروف می باشد. برای این منظور همانند دیگر موارد صنعت خوراک دستگاه هایی مانند دستگاه خمیر خرما طراحی و ساخته می شود.

اما خط تولید انواع قند از شکر به روش پرسی ساختاری مشابه داشته و از نظر قیمت فروش نیز می توان گفت که تفاوت بسیار کمی با هم دارند. قند خشابی از نظر شکل بیشتر به قند حبه نزدیک است.

بنابراین می توان گفت که تعویض قالب می تواند خط تولید قند حبه را بدون نیاز به دستگاه های صنعتی متفاوت به خط تولید قند خشابی تبدیل نماید. این قابلیت برای محصولات و دسگاه های مختلف صنعتی مانند دستگاه پوست کن مرغ نیز تعبیه می شود.